Przejść do treści


Ekotextilie

Zalety bio-agrowłóknin

Przegląd bio-agrowłóknin

Sprzedaż (sklep)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobych

Administratorem danych osobowych jest firma GEOMAT s.r.o., IČ (REGON CZ) 25514971, z adresem siedziby: ul. Pražákova 1008/69, Brno, Czechy, zapisana w Regionalnym Sądzie Handlowym w Brně, sekcja C, plik 29517 (zwany dalej „Spółką“).

Procesor danych osobowych

Procesorem danych osobowych jest Firma. Osobą kompetentną do przetwarzania danych osobowych jest więc każdy zatrudniony przez firmę pracownik.

Przedmiot danych osobowych

Przedmiotem danych osobowych jest osoba wyrażająca zgodę na ich przetwarzanie.

Treść zgody

Wyrażenie zgody następuje drogą elektroniczną poprzez rejestracje, złożenie zamówienia, zapytania za pomocą strony internetowej Firmy, bądź wysłanie którejś z wyżej wymienionych rzeczy na pocztę elektroniczną lub adres pocztowy Firmy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / ES (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych), które zacznie obowiązywać dnia 25.5.2018 (zwany dalej „Rozporządzeniem“) wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Firmie.

Jakie dane osobowe i w jakim celu będą przetwarzane

Niżej zamieszczone dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Firmę, w następujących celach:

 • W celu nawiązania umowy oraz wysyłania powiadomień dotyczących sprzedaży: dotyczy to imienia, nazwiska, w niektórych przypadkach danych firmy, adresu kontaktowego (ulica, numer budynku, miasto, kod pocztowy, kraj), adres e-mail oraz numer telefonu.
 • W celu rejestracji z rozszerzonymi funkcjami aplikacji internetowych będą przetwarzane tytuł, imię i nazwisko, w niektórych przypadkach dane firmy, adres kontaktowy (ulica, numer budynku, miasto, kod pocztowy, państwo), adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko.
 • W celach marketingowych Firmy tj. oferowanie produktów oraz usług, w tym wysyłanie informacji o organizowanych wydarzeniach, produktach oraz innych akcjach a także przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W celu oferowania niektórych usług firmy, będą przetwarzane: imię, nazwisko, w niektórych przypadkach dane firmy, adres kontaktowy (ulica, numer budynku, miasto, kod pocztowy, państwo), adres e-mail, numer telefonu oraz zajmowane stanowisko.
 • W wykorzystaniu przez osoby trzecie do analizy wyników kanałów sprzedaży Firmy, a także do promowania/działań reklamowych Firmy (np. personalizowanie zawartości reklam i ich odpowiednie ukierunkowanie) będą używane cookies. Jednakże na podstawie tych danych nie jest możliwe Przedmiot zidentyfikować.

Czas przechowywania danych osobowych

Firma przechowuje dane osobowe w czasie kiedy będzie to konieczne, zazwyczaj w trakcie trwania umowy oraz do 10 lat od jej ukończenia, jeżeli nie istnieją dodatkowe zapisy przedłużające ten okres.

W jaki sposób dane osobowe są przechowywane i przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przy pomocy programów komputerowych; w przypadku wydawanych dokumentów w formie papierowej koniecznych do podpisania umowy, dane osobowe będa przetwarzane również w formie pisemnej.

Prawa Przedmiotu danych, informacje i dostęp do danych osobowych

Jako Przedmiot danych mam prawo dostępu do moich danych osobowych, mam prawo na ich zmianę bądź usunięcie, ewentualnie ograniczenie ich przetwarzania. Mam prawo:

 1. uzyskać od Firmy informacje, jakie dane osobowe Przedmiotu Firma posiada,
 2. uzyskać od Firmy dostęp do danych osobowych, oraz możliwość ich aktualizacji bądź zmiany, ewentualnie ograniczyć możliwość ich przetwarzania,
 3. prosić Firmę o usunięcie danych osobowych, jeżeli nie będzie to niezgodne z ustanowionym prawem bądź interesami Firmy,
 4. do aktywnej ochorny sądowej, jeżeli Przedmiot uważa, że jego prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych ustanowione w Rozporządzeniu zostały naruszone,
 5. do ubiegania się o kopię przetwarzanych danych osobowych,
 6. zgłosić naruszenie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych,
 7. wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes spółki.

Jako Przedmiot danych osobowych zostałem poinformowany o tym, że zgodnę na przetwarzanie danych osobowych mogę odwołać poprzez:

 1. wysłanie listu w formie papierowej na adres pocztowy Firmy,
 2. wysłanie e-mailu na adres privacy@geomat.eu.

Firma oświadcza, że podczas przetwarzania danych nie dochodzi do automatycznych podejmowania decyzji, w tym profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Firma oświadcza, że dane osobowe nie są przetwarzane do celów naukowych, historycznych czy statystycznych.

Założenia końcowe

Jako Przedmiot danych osobowych oświadczam, że jestem świadomy(a) swoich praw zgodnych z ustawą Dz. U. 2014.1182 z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Oświaczam, że wszystkie dane osobowe, które udostępniam są dokładne i zgodne z prawdą, oraz udostępniam je w sposób dobrowolny.

Firma oświadcza, że zgromadzać będzie jedynie niezbędne dane osobowe a przetwarzać je będzie jedynie do przeznaczonych celów.

Oświadczenie to jest dobrowolne oraz świadome ze strony Przedmiotu danych osobowych, a treść dokumentu zawiera zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2024